בימים אלו, עם התפשטות הקורונה, אנו מתמודדים עם מציאות חדשה המשתנה מידי יום, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. מציאות זו מייצרת באופן טבעי חוסר ודאות שפוגעת בפעילות העסקית.

הממשלה הודיעה על כוונתה להעניק סיוע למגזר העסקי. נעדכן כשיפורסם מידע פרקטי בנושא.

לבינתיים, ניתן לבחון מימון ביניים מול הבנק. הבנקים הוציאו הודעה לתקשורת כי הם יתחשבו ויאפשרו דחיית החזרי הלוואות ומשכנתאות. בנוסף, ניתן להגיש בקשות להלוואות בערבות מדינה. יש לברר בסניף הבנק שאיתו עובדים מהם האפשרויות העומדות בפניכם.

מצורפים הנחיות למעסיקים הנאלצים לצמצם את מצבת כח האדם בעסק לתקופה זו וכן מידע נוסף הקשור ביחסי עבודה בתקופה זו.

אנו זמינים לרשותכם, ככל שנדרש, להתייעצות ולבחינת תכנון עסקי המותאם לתנאי משבר, על מנת לצלוח ימים מורכבים אלו.

במשרד, תגברנו את הצוות בכדי שנוכל להמשיך בשגרת שירות ככל ועובדות יידרשו לבידוד או לשמירה על הילדים שבחופשה. אנא סייעו בידינו לשמור על רצף שירות לכלל לקוחות המשרד. לכן, ככל שקיים חשש נשאות לוירוס, יש להימנע מלהגיע למשרד ובכלל מומלץ לסייע לכל הקהילה למניעת התפשטות הנגיף. במצב זה, התקשורת תתבצע באמצעים חלופיים.

אנו מאחלים לכולם בשורות טובות ובריאות איתנה.

להלן הנחיות המוסד לביטוח לאומי לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו (בניגוד לחל״ת במצב רגיל).

להלן סדר הפעולות הנדרש לקבלת דמי אבטלה:

 • התייצבות בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה על העובד להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב ובמקביל להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה. ניתן להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה.

לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי שירות התעסוקה.

במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה.

 • הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי. אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי.

מסמכים שיש לצרף לתביעה:

אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) - המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום הצפויה.

למידע נוסף, ניתן להיכנס לאתר של המוסד לביטוח לאומי.

סוגיות ביחסי עבודה אגב מגפת הקורונה

חופשה ללא תשלום (חל״ת)

 • מותר להוציא עובד לחל״ת בהסכמה בכתב וזאת כחלופה לפיטורים.
 • בתקופת החל״ת אין לזמן את העובד לעבודה כלשהי.
 • על המעסיק להמשיך לשלם דמי ביטוח לאומי עבור העובד בשני חודשי החל״ת הראשונים.
 • עובד שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו (בניגוד לחל״ת במצב רגיל).

דמי מחלה בתקופת הבידוד

 • עובד אשר נמצא בבידוד, או אשר ילדו נמצא בבידוד ואשר יש לו יתרת ימי מחלה – זכאי לקבל ממעסיקו דמי מחלה בשיעורים הקבועים בחוק.
 • עובד אשר אין ברשותו יתרת ימי מחלה – ההיעדרות על חשבונו (או על חשבון יתרת ימי החופשה השנתית שלו).
 • עובד אשר ייאלץ לשהות בבית בעקבות ההחלטה על סגירת בתי הספר – נעדכן בהמשך בהתאם להתפתחויות.

עבודה מהבית בעת הבידוד

 • עובד אשר נמצא בבידוד ואשר איננו חולה – ניתן להסכים עמו על עבודה מהבית. (להערכתנו, סירוב של עובד חייב להיות מטעמים ענייניים ומוצדקים).
 • במקרה של עבודה מהבית בתקופת בידוד, העובד יהיה זכאי לשכר עבודה רגיל (ולא לדמי מחלה).

אישור להיעדר מהעבודה עקב חשש להידבק

 • כעיקרון, ראוי להתחשב בצורכי העובד, ככל הניתן. אולם, ככלל, עובד אינו רשאי להיעדר מעבודתו, אלא בתנאים הקבועים לכך בחוק או בהסכם העסקתו.

חופשות

 • המעסיק הוא זה הקובע את מועדי החופשה של העובד.
 • אין כל חובה לאשר חופשות בתקופה זו.
 • אמנם יש קושי משפטי עם ביטול בדיעבד של חופשה שאושרה מראש. יחד עם זאת, עובד חייב לנהוג בסבירות ובהגינות, לא לנצל לרעה את זכותו להיעדר על חשבון המעסיק ולא לפעול בחוסר אחריות, תוך סיכון חבריו לעבודה.
 • החלטה על הוצאה לחופשה של 7 ימים ומעלה מחייבת הודעה מראש של 14 יום.
 • עובד אשר מתכנן נסיעה לחו"ל, תוך ידיעה שבשובו הוא ייכנס לבידוד על חשבון המעסיק, מעסיקו רשאי להודיע לו כי עם שובו הוא יידרש לנצל את חופשתו השנתית. אין לזה תקדים בפסיקה ואין סעיף בחוק, אך ככל והמעסיק סוברני להחליט על מועד החופשה, הוא יכול לקבוע שהחופשה של העובד תימשך גם בתקופת הבידוד. אנו ממליצים להודיע בכתב לעובד על מועד ניצול החופשה שיחול בהמשכיות רציפה לנסיעה לחו״ל.

צמצום היקף משרה והפחתת שכר

 • מעסיק אשר מרע את תנאי העסקתו של עובד – גם אם באופן זמני – חייב לקבל את הסכמתו לכך בכתב. עובד אשר לא יסכים לשינוי חד-צדדי בתנאי העסקתו יהיה רשאי
 • להתפטר בדין מפוטר.

פיטורים

 • מלבד האיסור על פיטורי עובד אשר נמצא בבידוד ומנצל ימי מחלה, אין איסור על פיטורי עובדים בתקופה זו.
 • כל כללי הפיטורים (עילה מוצדקת, תום לב וחובת שימוע) – ממשיכים לחול כרגיל.
 • ההגבלות הקבועות בחוק ביחס לפיטורים בתקופת הריון / פוריות / שרות מילואים / מחלה וכו' – עומדות בעינן.