תנאי סף לזכאות :

 1. ההכנסה כעצמאי אינה עולה על 1,000,000 ₪ בשנת 2018 ואינה פוחתת מ – 714 ₪ לחודש. מי שפתח עסק בשנת 2019 , המבחן הוא הכנסה לשנת 2019 ויהיה זכאי למענק לאחר הגשת הדוח השנתי. מי שפתח עסק בשנת 2018 והיו לו הפסדים לצרכי מס בשנה זו, מבחן ההכנסה יהיה על פי נתוני הפעילות בשנת 2019 ולאחר הגשת הדוח השנתי. הכנסה פאסיבית – תחולק בין בני הזוג באופן שווה. החלק של בן הזוג הרשום כעצמאי תצורף להכנסתו החייבת. לגבי חברה חדשה -  חברה תחשב כחדשה, ככל שמתקיימים לגביה אחד מהבאים:                                                                      - פעילותה העסקית של חברת מעטים החלה בשנת 2019                                                                                                                             - או חברת המעטים, החלה את פעילותה העסקית, בשנת 2018 ואולם באותה שנה לא שילמה הכנסת עבודה לשכיר בעל שליטה בה
 2. תנאי בסיס - ירידה של 25% במחזור של מרץ-יוני 2020 לעומת התקופה המקבילה ב - 2019 הן של העצמאי והן של החברה והירידה במחזור מיוחסת למשבר הקורונה.
 3. הכנסת בעל השליטה בשכר שקיבל ובזכותו לרווחים מהחברה אינה עולה על 1,000,000 ₪ בשנת 2018 גם אם לא חולקו רווחים. חברה שהחלה לפעול בשנת 2019 תידרש להגיש את הדוח השנתי ולאחר מכן ניתן לבקש את המענק.
 4. בעל השליטה רשום בביטוח לאומי ככזה.
 5. תקרת הפיצוי תהיה 10,500 ₪, כפוף למנגנון חישוב שמבוסס על 70% מההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו. לגבי עצמאי אשר הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק עולה על 40,000 ש"ח, יופחת מהסכום האמור סכום השווה ל - 17.3% מהסכום שבו עולה הכנסתו החודשית הממוצעת מעסק על 40,000 ש"ח.
 6. לעסקים עם מחזור מ – 18,000 ₪ עד 300,000 ₪ בשנה נקבעה תוספת לפיצוי זה עד לסכום נוסף של 3,025 ₪.
 7. חובה להגיש את דוחות המע"מ כדי שניתן יהיה לבצע השוואה מול המחזורים המקבילים בשנת 2019. (עוסק פטור נדרש להצהיר על ירידה במחזור כאמור בתנאי 2 לעיל.
 8. המענק הינו אישי ופטור ממע"מ וביטוח לאומי אך חייב במס הכנסה.
 9. יש להגיש את הבקשה תוך 70 יום מיום 3/5/2020. תהיה זכות השגה וערעור.
 • הגשת הבקשות למענק הפעימה השנייה ע"י עצמאים תתאפשר החל מ-5.5.2020 בשעות הערב
 • הגשת בקשות למענק הפעימה השנייה ע"י שכירים בעלי שליטה תתאפשר החל מ-18.5.2020.

  הוראות רישום לאיזור האישי – ללחוץ כאן

  להגשת הבקשה - ללחוץ כאן.