תנאי סף לזכאות:

  • עוסק מורשה עצמאי בלבד או עוסק פטור.
  • גיל העוסק – מלאו לו 20 שנים בשנת המס 2019.
  • הצהרה באזור האישי כמתואר לעיל.
  • סך הכנסתו החייבת והפטורה של העוסק בשנת 2018 לא עלתה על 240,000 ש״ח ברוטו ולא נמוכה מ – 24,000 ש״ח. הכנסות פאסיביות משותפות של בני הזוג (כגון שכ״ד) יחולקו באופן שווה ביניהם.
  • עוסק שפתח תיק עצמאי החל משנת 2019 יהיה זכאי למענק בתנאים שנקבעו ורק לאחר הגשת הדוח השנתי של 2019.
  • סך הכנסות משק הבית (בעל ואישה) לא עלו על 340,000 ש״ח ברוטו לשנת 2018.
  • חלה ירידה של למעלה מ – 25% במחזור עסקאותיו בחודשים מרץ – אפריל 2020 מול התקופה המקבילה בשנת המס 2019.
  • תקרת הפיצוי תהיה 6,000 ₪, כפוף למנגנון חישוב שמבוסס על 65% מההכנסה החודשית הממוצעת ברוטו.
  • המענק יהיה חייב במס הכנסה בלבד, כך שנטו הסכום יהיה נמוך בהתאם לשיעור המס בשנת 2020. כמו כן, עוסק שיקבל מענק ויתברר בדיעבד שלא היה זכאי לו, בשל אי עמידה בתנאים, יאלץ להחזיר את המענק.
  • יש להגיש את הבקשה עד ליום 1/6/2020.

הוראות רישום לאיזור האישי – ללחוץ כאן

להגשת הבקשה - ללחוץ כאן.