ניתנה ארכה נוספת למדווחים דו-חודשי למע"מ לדיווח ולתשלום עבור החודשים ינואר-פברואר 2020, עד ל-18.5.2020 (ב-17.3.2020 ניתנה הארכה הקודמת, אז נקבע מועד הדיווח והתשלום של עוסקים המדווחים למע"מ בדווח דו-חודשי, עד ל- 27.4.2020).