לקוחות יקרים, 

ב 26 במאי 2020, משרד האוצר פרסם את טיוטת החוק שבנדון. להלן מובאים עיקרי טיוטת החוק. יש לקחת בחשבון כי מדובר בטיוטה בלבד ובפרשנות שלנו והמידע המובא בפניכם כעת ניתן לשינוי משמעותי תוך כדי התקדמות הליכי החקיקה. החוק יצא לפועל רק לאחר השלמת הליכי החקיקה ובניית הפרוצדורה ברשויות לניהול חלוקת הכספים, לכן נדרשת כאן סבלנות.

על רקע התפשטות נגיף הקורונה בישראל בחודש מרץ 2020, הטילה הממשלה הגבלות משמעותיות על פעילות המשק. כתוצאה מכך, החל גל פיטורין והוצאה לחופשה ללא תשלום בהיקף משמעותי. החל מיום 19 לאפריל, החלה הממשלה להסיר את המגבלות שהוטלו על המשק ורוב המשק שב בהדרגה לפעילות, אך עד היום מאות אלפי אנשים לא הוחזרו למקומות העבודה וככל שעובר הזמן קטנים סיכוייהם לחזור למעגל העבודה.

מטרת החוק המוצע היא לזרז את חזרתם של דורשי העבודה לעבודה ולצמצם את הפגיעה במשק.

להלן עיקרי התנאים המופיעים בטיוטת החוק :

 1. החוק תקף לכל המעסיקים במשק (למעט גופים מתוקצבים).
 2. תנאי בסיס למתן המענק :
 • העסק נפתח לראשונה לא יאוחר מיום 29/2/2020.
 • המענק ינתן רק עבור העסקת עובדים שהם תושבי ישראל העובדים בישראל. לא ינתן מענק עבור עובדים זרים.
 • שכר מינימום לעובד שבגינו ינתן המענק יהיה 3,300 ₪ ברוטו לחודש בגין שכר היסוד.
 • מועד תחילת העבודה – לא יאוחר מה – 15 לחודש שבגינו ניתן המענק.
 • המעסיק מחויב להעסיק את העובד לאורך כל תקופת המענק להבטחת מלוא המענק.
 • הכנסת העובד תהיה הכנסת עבודה.
 • העובד שבגינו מתבקש המענק צריך לקיים את אחד התנאים שלהלן:

      - הוא נרשם בשירות התעסוקה כדורש עבודה בתקופה החל מיום 1/1/2020 ועד 30/4/2020 ולא עבד החל ממועד רישומו כאמור.

      - עובד מעל גיל 67 – הוא זכאי למענק הסתגלות בעד חודש מאי 2020  

      - העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה בעד חודש מאי 2020.

      - העובד זכאי לדמי אבטלה בעד חודש מאי 2020.

3. סכום המענק:

חודש החזרת העובד

5/2020

6/2020

7/2020

8/2020

9/2020

סכום המענק לחודש לעובד

875 ₪

1,875 ₪

1,875 ₪

1,875 ₪

1,875 ₪

כמות תשלומים

4

4

3

2

1

חודשי תשלום המענק

6-9/2020

6-9/2020

7-9/2020

8-9/2020

9/2020

סה"כ המענק לעובד

3,500 ₪

7,500 ₪

5,625 ₪

3,750 ₪

1,875 ₪

4. מדידת הזכאות :

 • מצבת העובדים בחודש אפריל תהיה הבסיס למדידת הזכאות בגין עובדים שהוחזרו לעבודה בחודש מאי.
 • מצבת העובדים בחודש מאי תהיה הבסיס למדידת הזכאות בגין עובדים שהוחזרו לעבודה החל מחודש יוני ועד ספטמברהדגשה חשובה – כל צמצום בעובדים אחרים יפגע במענק.

5. תביעת המענק:  יש להגיש תביעה לשרות התעסוקה תוך 60 יום מסיום חודש החזרת העובד לעבודה באמצעות טופס מקוון ובצירוף מסמכים כולל         תלושי שכר. תנאי בסיס להגשת התביעה יהיה מילוי טופס מקוון (אחר) על ידי העובד עם תחילת העסקתו בעסק.

6. עובד שעובד אצל שני מעסיקים או יותר: הזכאות למענק תהיה לפי בחירת העובד בטופס המקוון שימלא בשירות התעסוקה מיד עם תחילת עבודתו     ובלבד שהתקיימו שאר התנאים בחוק.

7. הבקשה לקבלת המענק תיבחן על ידי שירות התעסוקה ותאושר על ידם. תשלום המענק יבוצע על ידי רשות המיסים לחשבון הבנק של העסק,              המופיע אצלם.  

8.קרוב משפחה של המעסיק, שיוחזר לעבודה, לא יהיה זכאי כלל למענק.                                                                                                             מי מוגדר קרוב: בן זוג, הורה, סבא/סבתא, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה, דוד/דודה וילדיהם, חם/חמות, נכד/נכדה.

9. שונות :

 • מעסיק שהחזיר עובדים לעבודה במהלך חודש אפריל לא זכאי למענק בגינם.
 • הבהרה - מעסיק שמתכוון להעסיק/להחזיר עובדים החל מחודש יוני אנו ממליצים שיתחיל את העסקתם החל מיום 2/6/2020 על מנת שסיום החל"ת תהיה 1/6/2020 והעובד יחשב כחזר לעבודה בחודש יוני וזכאי למענק בסכום הגבוה.
 • מעסיק שכבר קיבל מהמדינה מענק לעידוד תעסוקה בגין אותו עובד בתקופת המענק לא יהיה זכאי למענק זה (מניעת מענק כפול).
 • ערעור – תוקם ועדת ערר וניתן יהיה לערער על החלטת שירות התעסוקה לגבי קביעת הזכאות.
 • תשלום ביתר – סכום היתר ששולם יוחזר לרשות המסים צמוד למדד ובתוספת ריבית.
 • מע"מ - המענק פטור ממע"מ.
 • עסק שלא ניהל ספרים כדין – לא יהיה זכאי למענק.
 • שיתוף מידע – שירות התעסוקה, רשות המסים וביטוח לאומי ישתפו ביניהם מידע בכדי לבחון את הזכאות בגין כל תביעת מענק שתוגש להם.

המידע המובא כאן, הוא סיכום הבנתנו מתוך טיוטת החוק. יתכנו טעויות בפרשנותנו. כל הפועל בהתאם לחוזר זה עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד. כאמור לעיל, יתכנו שינוים עד לסיום הליכי החקיקה בגין חוק זה. כמו כן, הפרוצדורה לגבי ההגשה עדיין לא פעילה ולכן לא ניתן עדיין להגיש תביעות. אנו נביא בפניכם את המידע הנחוץ להגשת התביעות מיד עם פרסומו.


בכבוד רב

מלול ושות' -  שירותי חשבונאות