29/11/2020- מענק שימור עובדים - מענק בסך 5,000 ₪ בעד המשך העסקתם של עובדים בתקופת הזכאות.

לקוחות יקרים,

מטרת המענק לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, להעניק מענק חד פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים.

להלן  תנאי הזכאות למענק במסלול המיידי: 

 • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים בשנה.
 • מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך בשיעור של לפחות 25%  ממחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת המס 2019 (מחזור עסקאות בתקופת הבסיס), בעקבות משבר הקורונה.
 • לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה:
  (1)  הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס 2020 ולא ניהלם;
  (2)  פנקסיו לשנת המס 2019 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור.
 • הגיש דוחות תקופתיים למע"מ לשנת 2019 (תקופת הבסיס) ולחודשי תקופת הזכאות. לגבי עוסק פטור: הגשת הצהרה לפי תקנות 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום).
 • העוסק לא קיבל כספים לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה או מכוח חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020 בעד תקופת הזכאות.


להלן  תנאי הזכאות למענק במסלול המאוחר:

 • למסלול המאוחר ראשי להגיש עוסק שמתקיימים בו תנאי הזכאות למענק במסלול המידי וכן לתנאים הבאים:
 • בתקופת פעילותו לאחר יום 1 בינואר 2019, חל החיוב במס על עיקר עסקאותיו עם קבלת התמורה, והתמורה ניתנה בחלוף למעלה מ-30 ימים מיום מסירת הטובין או מתן השירות, לפי העניין.
 • העוסק לא קיבל מענק במסלול המידי.

הגדרות רלוונטיות לחישוב סכומי מענק המשך העסקה

עובד מוכר: - עובד שמתקיים בו כל אלה:

 • הוא תושב ישראל לרבות תושב ישראל באזור, העובד אצל מעסיק , בישראל או באזור, לעניין זה, "אזור" – כהגדרתו בסעיף 378 לחוק הביטוח הלאומי.
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם בהתאם לחוק ט"ו לחוק הביטוח הלאומי, אם ניכוי מתחייב לפי הוראות אותו פרק.
 • הוא אינו המעסיק,  ולעניין תאגיד  - הוא אינו בעל השליטה בתאגיד או מנהל התאגיד.

עובד חלקי:

עובד שמתקיים בו האמור בפסקאות להגדרת עובד מוכר, וששכרו החודשי אצל המעסיק בעד תופת הזכאות נע בין 2,650 ₪ ל -5,300 ₪, ולעניין עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו אצל המעסיק נע בין 1,325 ₪ ל – 2,650 ₪, ובלבד שהמעסיק או העובד הציגו אישור המעיד על החלטה למתן שכר מינימום מותאם לאותו עובד.


סכומי מענק המשך העסקה לעסקים קטנים אשר מעסיקים עד 5 עובדים או בעלי מחזור עסקאות לשנת 2019 נמוך מ- 300,000 ₪
להלן נוסחת חישוב סכום המענק:


5000 *( 0.5 * מצבת העובדים הבסיסית – מצבת העובדים בתקופת הזכאות )
מספר העובדים מזכים

מספר העובדים המזכים יעוגל למספר הקרוב ביותר שהוא המכפלה של המספר 0.5סכומי מענק המשך העסקה לעסקים קטנים אשר מעסיקים עד 5 עובדים או בעלי מחזור עסקאות לשנת 2019 גדול מ- 300,000 ₪
להלן נוסחת חישוב סכום המענק:

5000 *( מקדם שימור העובדים *מצבת העובדים הבסיסית – מצבת העובדים בתקופת הזכאות )
מספר העובדים מזכים

הירידה במחזור

מקדם שימור

העובדים

הנוסחה לחישוב המענק

מ- 25% - 40%

0.8

5,000 * ( 0.8 * מצבת העובדים הבסיסית - מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

מ- 40% - 60%

0.7

5,000 * ( 0.7 *  מצבת העובדים הבסיסית - מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

מ- 60% - 80%

0.55

5,000 * ( 0.55 * מצבת העובדים הבסיסית - מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

מ- 80% - 100%

0.4

5,000 * ( 0.4 * מצבת העובדים הבסיסית - מצבת העובדים בתקופת הזכאות)

מספר העובדים המזכים יעוגל למספר הקרוב ביותר שהוא המכפלה של המספר 0.5


הגשת התביעה לקבלת מענק המשך העסקה:

 • המועד להגשת תביעה לקבלת מענק הוא החל מיום 15/11/2020 ולא יאוחר מיום 30/07/2021, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רשאי לדחות את מועד התחלה להגשת תביעה לתקופה אחת שלא תעלה על 30 ימים. אם מתקיימות סיבות טכניות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון, וכן רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת תביעות, מכל סיבה שהיא, בתקופה אחת שלא תעלה על 60 ימים. הודעה על דחיית מועדים לפי סעיף זה תפורסם באתר האינטרנט של הסוכנות.
 • לצורך הוכחת תנאי הזכאות, יציג עוסק אישורים מרשות המיסים בישראל, ואולם, עוסק שמחזורו אינו עולה על 300,000 ₪ , יצרף לתביעתו הצהרה לעניין ירידה במחזור העסקאות ולא אישור מרשות המיסים לעניין זה.
 • התביעה תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק, והוא יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים או מסמכים לצורך קבלת המענק.
 • מבקש המענק ייתן את הסכמתו להעברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המיסים, מהמוסד לביטוח לאומי, משרות התעסוקה אל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וכן, לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים אלה בנוגע לרשימת עוסקים לגביהם נדרש מידע, והכל לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 19881.
 • המנהל יקבע, בנוהל, את יתר דרכי הגשת תביעה לקבלת מענק לרבות המסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת העמידה בתנאי הזכאות, ומועדי התשלום.

לטיפול בהגשת הבקשה על ידנו, ניתן לפנות למחלקת מענקים גב' רחלי בובליל 073-2311112, הטיפול כרוך בתשלום.

בברכה,

מלול ושות' רואי חשבון