לפני תום שנת המס האזרחית, חשוב לנו לעדכן אתכם במספר שינויים אשר חלו במהלך שנת המס.

החל משנת המס 2017 חלה חובת הפקדה לפנסיה לעצמאים.

ההפקדה המינימלית הנדרשת, למי שהכנסתו החודשית היא יותר מהשכר הממוצע במשק ( היום 9,673 ש"ח ) הנה 822 ₪ לחודש לקופת פנסיה.

למי שהכנסתו נמוכה מסך השכר הממוצע במשק ההפקדה היא כדלהלן:

עד מחצית השכר הממוצע (היום 4,836 ₪ ) 4.45% סך הפקדה נדרשת 215 ₪

עד גובה השכר הממוצע (היום 9,673 ₪) 12.55% סך הפקדה נדרשת 607 ₪

ההפקדות הנם לקופת פנסיה לגיל פרישה, ושליש מהסכום שנצבר יינתן למשיכה ללא מס במקרה של סגירת עסק ומצבי אבטלה. 

לא ברורות הסנקציות למי שלא יפקיד לקרן פנסיה למעט איום על הטלת קנס בגובה 500 ₪ מהמרכז לגביית קנסות.

 הפקדה לקרן השתלמות

 החל משנת 2017 ניתן להפקיד לקה"ל 4.5% במקום 7% ולקבל את מלוא הטבת המס.

עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות סך של 4.5% מהכנסותיו עד לתקרה של 260,000 ₪, דהיינו הפקדה שנתית מקסימלית למס הנה 11,700 ₪.

תקרת הפקדה שנתית לצורך פטור ממס בגין רווחי הון הינה 18,240 ₪.

הפקדה לקרן פנסיה

החל משנת 2017 ניתן להפקיד לקרן פנסיה 0.5% נוספים כדי לקבל את מלוא הטבת המס.

 עצמאי יכול להפקיד לקרן פנסיה סך של 16.5% מהכנסותיו עד לתקרה של 206,400 ₪, דהיינו הפקדה שנתית מקסימלית למס הינה 34,056 ₪.