היטל העסקת עובדים זרים – עריכת שומות והסדרת חובות המס בניכויים

ביום 12.9.2017 ניתן פסק דין בבית המשפט העליון במסגרת ע"א 4946/16 שלמה סעד ואח' נ' פקיד שומה אשקלון ואח'. בפסק הדין נקבע כי על המעסיקים לשלם היטל העסקת עובדים זרים גם בגין עובדים זרים שהם מסתננים.

לאור פסק הדין, ובמטרה לסיים את הטיפול בסוגיה בהקדם, להלן הנחיות לפעולה:

עריכת שומות:

1. היטל עובדים זרים

בעת עריכת שומות למעסיקי מסתננים, יש לחייב את המעסיקים בתשלום ההיטל בגין העסקת המסתננים, באופן מלא ובהתאם לשיעור ההיטל המרבי החל בכל שנה.

2. נקודות זיכוי:

בשנות המס שעד שנת 2014 (כולל) רשות המיסים הסכימה, בהתאם להודעתה לבית המשפט, להתיר מתן נקודות זיכוי למסתננים בכפוף לתנאים שלהלן:

א. יוכח, כי התשלומים בגין נקודות הזיכוי אכן הגיעו בפועל לידי המסתננים ולא נשארו בידי המעסיק.

ב. המסתננים לא החזיקו ברישיונות הבאים לפי סעיף 2(א)(5): רישיון בו נכתב במפורש "אינו רשאי לעבוד"; רישיון עם הגבלה גיאוגרפית בו צוין כך: "רישיון זמני זה אינו מהווה רישיון עבודה בישראל", וכי "לא יתגורר ולא יעבוד בערים אלה: תל אביב, אילת". אלה הרישיונות שניתנו, ככלל, למסתננים ששוחררו ממתקן חולות ולגביהם נאכף איסור העסקה בערים תל-אביב ואילת.

ג. אין מדובר במסתנן לגביו ניתנה הוראת שהייה במרכז השהייה חולות וזאת משום שהמחזיק בה אינו רשאי לעבוד.

משנת המס 2015 ואילך יש לפעול בהתאם לתקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), התשע"ה-2014, המסדירות את זכאותם של עובדים זרים חוקיים לנקודות זיכוי. התקנות קובעות, בין היתר, כי אחד התנאים להיות עובד זר בגדר "עובד זר חוקי" הינו קבלת אשרת שהייה מסוג ב/1, ומכאן כי עובד זר המחזיק ברישיון זמני מסוג 2(א)(5) אינו זכאי לנקודות זיכוי מכוח התקנות האמורות.

הסדרת חובות המס בניכויים:

פקידי השומה וסגניהם מוסמכים לאשר הקלות ופריסות תשלומים לחובות מס, בגין סוגיה זו בלבד, בכפוף לתנאים הבאים:

החובות לגביהם יינתנו ההקלות:

א. חובות המס הינם בגין היטל העסקת מסתננים או בגין אי מתן נקודות זיכוי למסתננים.

תנאים למתן ההקלות

א. קבלת התחייבות מהמעסיק לדיווח ותשלום ההיטל באופן שוטף ולאי מתן נקודות זיכוי למסתננים החל משנת 2015.

ב. הסכמת המעסיק לתשלום ההיטל בכל השנים ואי מתן נקודות הזיכוי משנת 2015, לגבי כל השומות הרלבנטיות. הסכמה זו יכולה להיות בדרך של הסכם שומה או באמצעות תיקון דוחות. במקרים בהם מתנהל ערעור בסוגיות - על ידי משיכת הערעור. 

ג. המעסיק יסדיר את מלוא חובות המס הנובעים מההיטל ונקודות הזיכוי, לכל השנים (לרבות שנת המס 2017).

פירוט ההקלות:

ד. קנסות - ביטול מלוא הקנסות.

ה. ריבית - ביטול 50% מהריבית. מובהר כי סכום הוויתור בריבית יהא לאחר קיזוז סכום הריבית שיתווסף להחזרי מס שישולמו למעסיקים, בעקבות פסה"ד, בשל דרישת הוצאות שכר עבודה בדוחות השנתיים בגין היטל העסקת עובדים זרים שחויבו בשומות הניכויים ו/או בדוחות ניכויים (102) מתקנים.

ו. פריסת תשלומים - עד 36 תשלומים שווים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לתקופת הפריסה.

תחולת ההסדר:

ז. הסדר זה חל על חובות של מעסיקים, הנובעים מההיטל ונקודות הזיכוי בגין מסתננים.

ח. ההקלות הינן למעסיקים שיסדירו את השומות והחובות עד ליום 31.1.2018 בלבד