תקנות הביטוח הלאומי קובעות, כי קבלן המבצע עבודות -
בניה באמצעות קבלן משנה, יודיע למוסד תוך שבוע מיום עריכת החוזה עם קבלן המשנה, או מהיום
הראשון להעסקתו של קבלן המשנה, לפי המוקדם, על ההעסקה.
במידה שלא הודיע הקבלן על העסקת קבלן המשנה, יראו אותו כאילו הוא המעביד של עובדי קבלן להמשך קריאה