גיל העסקה
ניתן להעסיק בני נוער עד גיל 15 בתקופת חופשת הלימודים בלבד.
העסקת בני נוער מותרת כבר מגיל 14 ובתנאי שיעסיקו רק בעבודות קלות שאין בהם כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו.
הבהרה: עפ"י חוק עבודת נוער, החל מגיל 16 , מותר להעסיק במהלך שנת הלימודים ולא בשעות הלימודים ובתנאי שנמסרה
למעסיק הודעה מהמוסד החינוכי בו הנער לומד, בדבר שעות הלימודים של הנער.
אין להעסיק בני נוער גם אם מלאו להם 15 שנה במקום שהעבודה עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית
של הנער.
לגבי העסקת נוער בהופעה ובפרסומות דרוש היתר מיוחד ממשרד הכלכלה, וחלים כללים מיוחדים לעניין.
משמעות העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק - מאסר עד שנה או קנס מרבי בסך 43,800 ₪


פנקס עבודה
על הנער להצטייד ב"פנקס עבודה" מטעם שירות התעסוקה, אשר צריך להיות ברשות המעביד כל עוד הנער העובד מועסק אצלו.
בקשה לקבלת פנקס עבודה כזה יכולה להיות מטעם המעביד. במידה והנער מועסק ע"י יותר ממעביד אחד, יציג את פנקס
העבודה בפני כל אחד ממעבידיו וימסור אותו להחזקת אחד מהם.
עם זאת, בהתאם להודעה שפרסם משרד הכלכלה ביום 12.2.2014 , אין יותר צורך בהוצאת הפנקס בלשכות שירות
התעסוקה. על אף שהחוק טרם תוקן, חובה זו לא תיאכף על ידי אגף האכיפה במשרד הכלכלה, בתנאי שהמעסיק מחזיק אישור
רפואי בתוקף של הנער וצילום ת.ז. של הנער/ה או הוריו. לכן מבקש שירות התעסוקה מבני הנוער שלא להגיע ללשכות למטרה
זו.

משמעות העסקה ללא אישור רפואי/העסקה שלא בהתאם לשעות העבודה המותרות/אי מתן הפסקות - מאסר עד 6 חודשים
או קנס מרבי בסך 29,200 ש"ח.


מסירת הודעה על תנאי העבודה
חובה למסור לנער, תוך 7 ימים מתחילת עבודתו, טופס הודעה לעובד.
בטופס יפורטו פרטי זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת עבודה ומשך תקופת ההעסקה; עיקרי התפקיד של העובד; פרטי
שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד; גובה השכר לשעה של העובד; אורכו של יום ושבוע העבודה וכן פרטים נוספים
אשר יוכלו לסייע לדעת טוב יותר מה מצופה מהעובד בתקופת עבודתו. החובה למסור הודעה כאמור, חלה גם לגבי שינוי
בתנאי ההעסקה, מהיום שנודע למעביד על השינוי.


שעות עבודה
בשבוע עבודה של 6 ימים מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות.
בשבוע עבודה של 5 ימים מותר להעסיק נער עד 9 שעות ביום.
בימי שישי ובערב חג מותר להעסיק נער עד 7 שעות ביום.
בכל מקרה סך שעות העבודה השבועיות המותרות לנער הינן עד 40 שעות שבועיות.
העסקה בשעות נוספות אסורה.


מנוחה שבועית
אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית )ליהודי יום המנוחה השבועי הינו יום שבת. בן דת אחרת יכול לבחור בין הימים שישי,
שבת, ראשון(. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת במנוחה השבועית.
בהקשר זה יצוין כי הוטל קנס של 30 אלף ₪ על מפעילת רשת מסעדות "מקדונלד'ס" וקנס של 50 אלף ₪ על מנכ"ל החברה
על כך שהעסיקו נערים בערב שבת.


הפסקות
לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה.
ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער. אך יש לסכם מראש עם בני הנוער את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת

עבודת לילה
אסור להעסיק נערים בשעות הלילה.
נער עד גיל 16 אסור להעסיק מהשעה 20:00 בערב ועד 8:00 בבוקר.
נער מגיל 16 אסור מהשעה 22:00 בערב ועד 06:00 בבוקר.
בהתאם לחוזר של משרד הכלכלה מיום 3.6.2015 ניתן להעסיק בני נוער מגיל 16 ומעלה בתקופת חופשות רשמיות מלימודים
עד לשעה 24:00 , ובלבד שאם ההעסקה הסתיימה אחרי השעה 23:00 המעסיק ידאג להחזרתו של הנער העובד לביתו בסיום
העבודה, בעצמו או באמצעות אחר מטעמו.


רישום שעות העבודה
חובה על מעביד לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באופן ידני, יש לאשר את רישום
השעות בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעביד.


שכר המינימום לבני נוער עובדים
שכר מינימום הוא הסכום המינימאלי אותו חובה על המעסיק לשלם לעובדו.
השכר מחושב לפי 173 שעות חודשיות(ולא לפי 182 )
(חובה לשלם שכר מינימום, גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר):

גילשכר לשעה ברוטו
עד 1621.44 ש"ח
עד 1722.98 ש"ח
עד 1825.43 ש"ח
מבוגר (להשוואה)29.12נסיעות לעבודה
בנוסף לשכר העבודה זכאים בני הנוער להחזר הוצאות נסיעה.
הסכום המקסימאלי להחזר הוצאות נסיעה בו מחויב המעסיק הוא 22.60 ש"ח ליום עבודה.
(המעסיק מחויב להחזיר את הסכום המינימאלי)
על המעסיק לוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם!


"תקופת התלמדות " או "תקופת ניסיון" , ימי הכנה וישיבות עבודה
כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה, לרבות תקופת "התלמדות"
או תקופת "ניסיון" , ימי הכנה וישיבות עבודה לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.


קנסות ועונשים
אין להטיל על בני הנוער העובדים קנסות או עונשים. כל ניכוי מהשכר, בגין "קנסות" "נזקים" וכיוצא באלה אסור, כל עוד לא
הותר על פי החוק.


* חוזר זה מובא לידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעו"ד מוסמך בדיני עבודה.