הוראת ביצוע חדשה ממס הכנסה אשר פורסמה בחודש אוקטובר 2018

מודיעה על חובת הודעה על השמדת מלאי עסקי.

חובת ההודעה כוללת הודעה בכתב 30 יום מראש על כוונה להשמיד מלאי.

ההודעה תכלול:

1. הכתובת בה נמצא המלאי המיועד להשמדה.

2. המועד המתוכנן להשמדת המלאי.

3. שווי המלאי המדובר.

בנוסף להודעה לפקיד השומה,  על הנישום לערוך פרוטוקול בן יצויינו:

מועד השמדת המלאי, אופן ההשמדה והסיבות לה.

את המלאי יש לציין בפרטים מלאים ולצרף אסמכתאות תומכות.

את ההשמדה יש לתעד.

במקרים חריגים, בהם יש צורך להשמיד מלאי באופן מידי  ולא ניתן להודיע 30 יום מראש

כנדרש,  יש לידע באפן מיידי את פקיד השומה ולתעד את המלאי המושמד.

אי הודעה כאמור בחוזר עלולה לגרום לכך שפקיד השומה לא יכיר בנזק הכספי כתוצאה מהשמדת המלאי.