החל מיום 1 לינואר 2019 נכנס לתוקף חוק איסור עסקאות במזומן בו נקבע כי אסורים תשלומים במזומן בעסקאות מעל 11,000 ₪ או בגובה 10% מן העסקה.

בעסקה לדוגמא בסך 20,000 ₪ כולל מע"מ אין לקבל או לשלם במזומן מעל 2,000 ₪.   

יש לשלם או לקבל כספים בהעברה בנקאית, כרטיסי אשראי או בשיק שאינו סחיר.

שיק שאינו למוטב בלבד או שיק פתוח או סחיר נחשבים כתשלום במזומן.