הנחיית אכיפה בנוגע להנפקת תלוש שכר דיגיטלי לאור תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר)2017

תקנות הגנת השכר )דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר,( תשע"ז 2017- )להלן – התקנות,( שפורסמו ביום ,26.07.17 קובעות כי במידה והסכים עובד בכתב לא לקבל תלוש שכר מודפס, רשאי מעסיק למסור לעובד את

תלוש השכר ,בין היתר ,באמצעות אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק כהגדרתו בתקנות;

תקנה (2ג (3))קובעת כי על מעסיק הנוקט בדרך זו למסירת תלוש השכר, לקבל חיווי בתוך חמישה ימים מהיום הקובע בדבר הגעתו לידי העובד. אם לא התקבל החיווי בתוך חמישה ימים, ימסור המעסיק לעובד תלוש מודפס בתוך חמישה ימים

נוספים.

לענין האכיפה הפלילית והמנהלית של החובה למסירת תלוש השכר נראה את המעסיק כעומד במסירת תלוש שכר לפי תקנה (2א(2)) (אתר אינטרנט מאובטח) ותקנה (2ג(2)) על ידי שליחת הודעת מערכת לעובד לפיה תלוש השכר זמין באתר

האינטרנט ומוכן לצפייה, בכפוף לקיום הוראות התקנות והתנאים הבאים:

.1 המעסיק קיבל את הסכמתו של העובד שניתנה בדרך דיגיטלית באתר האינטרנט המאובטח, לקבלת התלוש דרך אתר האינטרנט המאובטח בהתאם לקבוע בתקנות ויידע את העובד בפרטים הקבועים בתקנה (2א(2)) ובדבר

האפשרות והדרך לצפות בתלוש השכר ולהדפיסו.

לעניין סעיף זה :

א. הסכמה בדרך דיגיטלית תינתן באמצעות טופס הסכמה דיגיטלי כאמור בתוספת לתקנות. חתימה של עובד על טופס דיגיטלי כאמור תיעשה באמצעות אמצעי אבטחה המבטיחים כי העובד הוא זה שאישר את

קבלת התלושים דרך אתר האינטרנט.

ב. לכל עובד עומדת בכל עת הזכות להודיע על חזרה מהסכמה לצפייה בתלוש השכר באתר המאובטח, וזאת באמצעות הגשת בקשה בכתב, ועל המעסיק חובה לידע עובדו בכך. אין לחייב כי בקשה לחזרה מהסכמה

,תוגש אף היא בדרך דיגיטלית בלבד.

.2 ככל שיש תקלה טכנית מתמשכת של 24 שעות ומעלה שאינה מאפשרת את פתיחת התלוש באתר, המערכת מתריעה על כך ונשלח לעובד קישור לפתיחה מחודשת בתוך חמישה ימים מהיום הקובע לפי החוק למסירת תלוש

השכר והמעסיק וידא כי אין מניעה טכנית לצפות בתלוש.

.3 במקרה שנשלחה לעובד הודעה מהמערכת כי התלוש מוכן לצפייה והעובד אינו יכול להיכנס לאתר ולהזדהות בנסיבות בהן שכח את הסיסמא שהונפקה לו או מכל סיבה אחרת, המעסיק אפשר פתרון טכני לצפות בתלוש

השכר ולהדפיסו בתוך חמישה ימים מהיום הקובע כהגדרתו בחוק הגנת השכר, התשי"ח 1958- (להלן – החוק.)

לעניין תקנה (3ב) ככל שבסיום יחסי עבודה יתקשה המעסיק לאפשר גישה לאתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים, ימסור המעסיק לעובדו תלושי שכר בעד 12 החודשים שקדמו לסיום העסקתו וכן את תלוש השכר

האחרון, וזאת מבלי לגרוע מהוראות תקנה (3א) לתקנות.

מובהר כי החובה של המעסיק לאפשר לעובד לקבל גם את תלוש השכר המודפס למשך 7 שנים מהמועד הקובע למסירת תלוש בחוק בהתאם לתקנה (3א) לתקנות חלה ממועד קביעת דרך חלופית למסירת התלוש בהתאם לתקנות. דהיינו , אם ביום 1.1.2019 הסכים העובד לקבל בדרך חלופית אז יצטרכו החל ממועד זה

לאפשר לעובד גם קבלת תלוש פיזי.