סוגי עובדים זרים:

תקנות מס הכנסה ( זיכויים לעובד זר) – תשע"ה – 2014:

"עובד זר"- עובד שהתקיימו בו כל אלה:

 • "עובד שאינו אזרח ישראל , או תושב בה " (חוק עובדים זרים )
 • בעל אשרת ישיבה לפי סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל , ומי ששהייתו או העסקתו טעונה אשרה .

" עובד זר חוקי" – עובד זר שהתקיימו בו כל אלה:

 • שהייתו בישראל/באזור והעסקתו מותרות לפי דין
 • אינו "מומחה חוץ"/"מרצה אורח" (לפי תקפות ניכוי הוצאות שהייה )
 • קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב /1 (עובד זמני) לעבודה בישראל

" עובד זר חוקי בתחום הסיעוד" - עובד זר חוקי שקיבל היתר לעסוק בתחום הסיעוד .

 

היטל מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים: 

חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל ( תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003- ו 2004 ) תשס"ג  2003:

 • מעסיקים של עובדים זרים מחויבים לשלם לרשות המיסים היטל העסקת עובדים זרים , באחוז מסוים מהכנסתו החייבת של העובד הזר .
 • על מעסיק להעביר לרשות המיסים את ההיטל יחד עם מס ההכנסה אשר ניכה מעובדיו מעסיק שלא שילם את ההיטל , ייחשב כמי שניכה מס במקור ולא העביר אותו לפקיד השומה.  
 • הסנקציה – עונש מאסר ו/או קנס (סעיף 219 לפקודה )
 • חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל מהכנסתו של העובד הזר , במישרין או בעקיפין (סעיף ב45 לחוק)

 

 מס שכר והיטל על העסקת עובדים זרים

היטל על העסקת עובדים זרים

שיעור המס

כללי

20%

עובד זר בענף החקלאות עד (31.12.2020)

0%

עובד חוקי בענף התעשיה והבניין

15%

עובד חוקי בענף בענף המסעדות האתניות

15%

 

 

פטור מתשלום היטל מעסיקים בגין עובדים זרים:

 • העסקת עובדים זרים בתחום הסיעוד
 • העסקת עובדים זרים בחקלאות - מיום 01.01.2016 ועד ליום  31.12.2020 (לפי הודעת רשות המסים מיום 2018.02.22(.
 • עובדים פלסטיניים מיהודה , שומרון וחבל עזה
 •  עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל , בדרך כלל בתום יום העבודה , למקום מגוריו באותה מדינה
 • עובד מומחה המקבל משכורת גבוהה (לפחות פעמיים השכר הממוצע במשק)
 • העסקת " עיתונאי חוץ " ו-  " ספורטאי חוץ"

חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין עובדים זרים

 • מעסיק של "עובד זר" בתחום הסיעוד או במשק בית  יישא לבדו בעלות דמי הביטוח הלאומי של העובד בשיעור של  2%  (מקבל גמלת סיעוד המעסיק מטפל שהוא "עובד זר" עשוי להיות פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי עבור העובד).

מעסיק של "עובד זר" בענפים אחרים רשאי לנכות מהשכר את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי