תכנית לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התעשייה

פריון העבודה בישראל בממוצע נמוך בהשוואה למדינות המפותחות –   מדינות ה- OECD ומהווה חסם צמיחה מרכזי למשק בישראל

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 3392 מיום 11.1.2018 שעניינה חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית (להלן – "החלטת הממשלה"), מבקשת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "הסוכנות", "המשרד" בהתאמה) לקידום המחשוב בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התעשייה, ולהגביר את כושר התחרותיות כמפורט להלן.

הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית

בקשות לסיוע ניתן להגיש עד לתאריך 11.08.2019, משרדנו מטפל בהגשת בקשות אלו ככל שיידרשו. 


לקריאת עיקרי ההוראה