נטל ההוכחה בתביעת שעות נוספות

על מי חל נטל ההוכחה כאשר יש תביעה לעניין שכר או שעות נוספות?

כאשר ישנה מחלוקת לגבי שכר או שעות נוספות עולה השאלה על מי חלה חובת ההוכחה על השעות השנויות במחלוקת:

חוק הגנת השכר קובע את הכללים הבאים:

"א. בתובענה של עובד לתשלום שכר עבודה, לרבות גמול שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית, שבה שנויות במחלוקת שעות העבודה שבעדן נתבע השכר,  תהא חובת ההוכחה על המעסיק כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת, אם המעסיק לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות עבודה, ככל שהוא חייב לנהלו

ב. על אף האמור בסעיף קטן (א), היתה התובענה לתשלום שכר עבודה בעד גמול שעות נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה על 15 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות".

מה קורה במקרים בהם המעסיק לא ניהל דוחות נוכחות?

פסק הדין החשוב הוא הלכת ריעני שם נקבע כדלקמן:

  • על העובד להציע את גרסתו בנוגע לשעות העבודה הנוספות או שעות העבודה במנוחה שבועית שבהן לטענתו עבד ולא שולם לו בעדן שכר או הגמול המגיע לו לפי החוק, ומהצגת תחשיב, ולו על דרך של אומדנו, של הסכום הנתבע על ידו כשכר וגמול בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית על יסוד גרסתו. יש לציין כי על העובד לשכנע כי עבד בשעות נוספות גם אם לא הוכיח את כמותן, ואין הוא חייב לעשות זאת באמצעות ראיות בכתב.
  • במידה ובית המשפט לא השתכנע מגרסת העובד אין מקום לחייב את המעסיק בתשלום שעות נוספות גם אם המעסיק לא הציג דוחות נוכחות.

ישנם כמה מצבים אפשריים:

  • הוכחה עבודה נוספת בהיקף שעות מסוים- ע"י העובד או המעסיק- ישולם על בסיס היקף העבודה שהוכח.
  • הוכח שהעובד עבד שעות נוספות אך לא ניתן להוכיח כמה- חלה החזקה: תקרה של עד 15 שעות נוספות בשבוע או 60 שעות נוספות בחודש.
  • יש לשים לב-  היות ונטל ההוכחה מוטל על המעסיק, ניתן לחייב אותו בתשלום שעות נוספות לפי החזקה בסעיף 2.
  • בהיעדר גרסא עובדתית מהימנה ממה ניתן ללמוד כי התובע הועסק שעות נוספות בית משפט יכול לא לקבל את תביעתו בנושא.

למותר לציין כי מפסקי דין אלה רואים עד כמה חשוב למעסיק לנהל דוחות נוכחות כנדרש 

הדבר יכול לחסוך כאב ראש מיותר ומחלוקות בנושא, ומגן על המעסיק בתביעות כגון אלה.