הכללים בנושא השמדת מלאי (הוראות ביצוע מס הכנסה מספר 14/2018 )

 • המלאי מהווה גורם משמעותי ובעל השפעה ישירה על התוצאה העסקית, הן בשנת המס הנוכחית והן בשנת המס שלאחריה . לפיכך, יש חשיבות רבה למפקד מצאי והערכת מלאי כמותי וכספי מדויקים וזאת לצורך קביעת התוצאה העסקית הנכונה של העסק.
 • לעיתים מצטבר בעסק מלאי שלא נמכר מסיבות שונות, כגון: בלאי, השחתה, התיישנות וכו' ויש להשמידו. כמו כן, ישנם מצבים בהם על הנישום להשמיד מלאי מכוח הוראות שונות או מכח הנחיות של גופים שונים כגון: משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד החקלאות וכדומה. בהוראה זו יפורטו הכללים לפיהם על הנישום לפעול בעת השמדת מלאי. 

פרוטוקול השמדת מלאי:

נישום אשר בכוונתו להשמיד מלאי, יודיע בכתב 30 יום מראש לפקיד השומה על כוונתו.  בפנייתו יפרט:

 • הכתובת המדויקת שבה נמצא המלאי המיועד להשמדה.
 • המועד או המועדים המתוכננים להשמדת המלאי.
 • שווי המלאי בספרים המיועד להשמדה.

פקיד השומה יחליט, לפי העניין, האם להיות נוכח בזמן השמדת המלאי.

בסמוך למועד השמדת המלאי, על הנישום לערוך פרוטוקול הכולל שני חלקים:

 • בחלק ראשון יצוין המועד, האופן והסיבות להשמדת המלאי
 • בחלק השני יצוינו פרטי הטובין המושמדים, לרבות שם הפריט והמספר הסידורי שלו כפי שהם מופיעים ברשימת המלאי, כך שניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט אשר נרשם בפרוטוקול ולהשוות אותו לרשימת המלאי

במידה והטובין המיועד להשמדה נרכש במהלך השנה ולאחר עריכת רשימת המלאי האחרונה, יש לציין זאת בפרוטוקול , בצירוף האסמכתאות של רכישת פריט זה

 • הנישום, או מי מטעמו, יחתמו על הפרוטוקול תוך ציון התאריך, שם החותם, תפקידו ומספר תעודת הזהות שלו.
 • נישום המנהל מלאי במערכת ממוחשבת, בצורה חלקית או מלאה, יערוך את חלק ב' לפרוטוקול ההשמדה בצורה ממוחשבת.

במידה והשמדת המלאי נעשתה מכוח חוקים שונים או הוראות של גופים מפקחים שונים, כגון: חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) או חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) התיעוד הנלווה לפעולת השמדת מלאי יכול להחליף את הפרוטוקול המוזכר למעלה, אם זאת, יש לערוך מסמך נלווה אשר יקשור בין התיעוד של השמדת הפריטים מכוח אותם חוקים או הוראות ובין רשימות המלאי של הנישום, באופן שבו ניתן יהיה לזהות באופן חד ערכי את הפריט המושמד.

 • פרוטוקול השמדת המלאי יישמר כחלק בלתי נפרד ממערכת החשבונות של הנישום לשנת המס במהלכה בוצעה השמדת המלאי, על פי המועדים הקבועים בסעיף 25 להוראות ניהול פנקסים.

כמו כן, יישמרו כל המסמכים והתיעוד הנוגעים להשמדת המלאי אשר התקבלו מגורמים חיצוניים אשר עוסקים בהשמדת מלאי או בפיקוח על השמדה כאמור.

 • במקרים חריגים בהם נוצר הצורך להשמיד מלאי באופן מידי (מכוח חוק או הוראות של גופים מפקחים שונים), ולא ניתן להודיע 30 יום מראש כפי שנדרש בסעיף למעלה יש לידע את פקיד השומה הרלוונטי באופן מידי ולתעד את המלאי המושמד
 • נישום, שהניח את דעתו של פקיד השומה, כי פעל על פי האמור בהוראה זו, יהיה זכאי להפחתת שווי המלאי המושמד לצרכי מס.