זכאות עובד יומי / שעתי לתשלום בעבור ימי חג

חובה על כלל המעסיקים במשק לשלם לעובד דמי חגים לאחר 3 חודשי וותק במקום העבודה, אם לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי), אלא בהסכמת המעסיק- תשלום מלא בעבור 9 ימי חג (2 ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות), כאשר העובד אינו זכאי לתשלום בגין ימי חג החלים בשבת.

מעסיקים הכפופים להסכם קיבוצי, צו הרחבה ענפי, חוזה אישי, או נוהג אשר קובעים הוראה, המיטיבה עם העובד, מעבר לקבוע בצו ההרחבה האמור, יהיו מחויבים על פי ההוראה המיטיבה.

זכאות עובד חודשי לתשלום בעבור ימי החג

עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג, אלא יקבל את משכורתו המלאה מבלי שינוכו ממנה הימים שבהם הוא נעדר בשל החגים.

עובד חודשי זכאי לדמי חגים מתחילת עבודתו.

זכאות עובד לתשלום ימי החג בתקופה של חופשה ללא תשלום

תקופת החופשה ללא תשלום אינה בבחינת עבודה. בתקופה זו מתקיימים יחסי עובד-מעסיק, אולם מוקפא מכלול הזכויות והחובות, הן של העובד והן של המעסיק, לפיכך, נראה כי אם עובד המצוי במהלך חופשה ללא תשלום וחל חג באותה תקופה, לא יהא זכאי לתשלום בגין יום החג.

חופשה שנתית במהלך חול המועד וערבי חג

יום חופשה בחול המועד או ערב חג דינו כיום חופשה מלא. חול המועד נחשב ליום עבודה רגיל.

שי לחג

החוק אינו מחייב את המעסיק לתת לעובדיו מתנה עבור החגים. יחד עם זאת, יש לבדוק האם המעסיק מחויב במתן מתנה מכוח הסכם קיבוצי, או צו הרחבה החל עליו.

בנוסף, יש לבחון, האם המעסיק נהג לאורך תקופה לתת לעובדיו מתנה לחג, שאם כן, התנהגותו זו עשויה ליצור נוהג, המחייב אותו להמשיך ולפעול בדרך זו.

כמו כן, מתנה לחג נחשבת ל"טובת הנאה" אשר חייבת כולה במס ועל כן יש לזקוף לעובד את שווי המתנה.

שעות העבודה בערב החג

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי בערב חג לא יעלה יום עבודה על 7 שעות.

לפיכך כל שעת עבודה מעבר ל - 7 שעות תיחשב שעה נוספת.

על פי נוהג - במקום עבודה, אשר במשך שנים עבדו בו ארבע או חמש שעות, בערבי חג, הופכת זכות זו במרוצת הזמן לנוהג ולתנאי בחוזה העבודה האישי של כל עובד ועובד. נוהג זה מחייב את המעסיק להמשיך ולפעול בדרך זו.

ערך יום החג של עובד אשר היקף משרתו משתנה מידי חודש

ישנן מספר פרשנויות אפשריות, לאופן חישוב התשלום עבור יום החג לעובד כאמור:

1. על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשלוש המשכורות הרצופות המלאות ביותר, בשנה שקדמה לחג.

2. על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשלושת החודשים, שקדמו לחג.

3. על פי ממוצע שכרו של העובד, בהתאם לשנים עשר החודשים, שקדמו לחג.

גמול העסקה בימי החג (יום שבתון)

יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג, לפחות 150% משכרם. מובן, שאם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה אישי, המעניקים גמול גבוה יותר מהמחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול האמור.

בנוסף, אם העובד עובד בחג, שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי הוא לתשלום בעבור אותו יום כיום עבודה, בצירוף הגמול בעבור עבודה בחגים, דהיינו, יהיה זכאי לתוספת של 150% לשכרו (כלומר, תשלום בגובה 250%).

הבהרה: מותר לעובד לסרב לעבוד ביום חג עפ"י מצוות דתו ובלבד שהודיע ע"כ מראש למעסיקו.

זכאות עובד זר לימי חג

עובד שאינו יהודי זכאי לבחור כימי מנוחה את חגי ישראל או את חגי עדתו. לא ניתן לחייב עובד שאינו יהודי לעבוד בימי החג של עדתו, אם בחר לקיימם.

העובד כאמור, אינו זכאי לכפל תשלום, הן בעבור חגי עדתו והן בעבור חגי ישראל, אם הוא בוחר לקיים את חגי עדתו. יצוין, כי זכות זו היא מוחלטת, ולמעסיק אין שיקול דעת או סמכות, למנוע מעובד כאמור להיעדר בחגי עדתו.

חופשה מרוכזת במהלך החגים 

מעסיק יכול להחליט, כי במהלך ערבי החג ו/או ימי חול המועד ייסגר מקום העבודה והעובדים ישהו בחופשה שנתית; וזאת, בכפוף לשתי מגבלות:

המגבלה האחת: אם מספר ימי החופשה (כולל היום הפנוי והמנוחה השבועית) הוא שבעה ימים לפחות, יש להודיע לעובדים על דבר ההוצאה לחופשה ותאריך תחילתה, שבועיים מראש לפחות.

המגבלה השנייה: יש לוודא, כי לעובד יש די ימי חופשה שעומדים לזכותו לניצול, מכיוון שלא ניתן להוציא עובדים לחופשה שנתית, ביוזמת המעסיק, על חשבון ימי חופשה עתידיים. לפיכך, אם ישנם עובדים, אשר אין לזכותם די ימי חופשה לניצול, אין להוציאם לחופשה, ויש לזכותם בתשלום מלא בעבור ימים אלה. לחילופין, ניתן, בהסכמת העובד, להוציאו לחופשה ללא תשלום לתקופה זו.

דמי מחלה בחג

עובד אשר נעדר עקב מחלה, ובמהלך תקופת המחלה חלו ימי חג (בהנחה שמעסיקו של העובד אינו כפוף להסכם קיבוצי או צו הרחבה, המחייב בתשלום שכר מלא עבור ימי החג) –

קיימות שתי פרשנויות:

פרשנות אחת: יום המחלה, שחל ביום החג, יש לשלם בשיעור של דמי המחלה הקבוע בחוק.

פרשנות שנייה: את יום החג יש לשלם לעובד במלואו (שכר של 100%), ללא קשר למועד בו חל החג בתקופת ההיעדרות, שכן אלמלא היה חולה, היה משולם לו יום החג במלואו.

עובד שנמצא בחופשה אשר כוללת ימי חג

ימי חג החלים במהלך החופשה, יראו את החופשה כנפסקת לאותם הימים, ויש להשלים את החופשה במהלך שנת העבודה, במידת האפשר. הוראות אלו הינם בגדר ידע כללי בלבד, במטרה לסייע לכם לפעול עפ"י החוק ואינם מהווים תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מיועץ משפטי מוסמך בדיני עבודה