על המעסיק חלה אחריות להעביר את הכספים לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לביטוח המנהלים של העובד, וכן לקרן השתלמות אם העובד זכאי לה. המעסיק אינו רשאי לעכב את העברת הכספים גם אם נקלע לקשיים כלכליים וגם אם העובד הסכים לעיכוב .
מעסיק שלא מעביר את הכספים במועד (עד ה 15 לחודש) , יהיה חשוף לתביעות בגין פיצויי הלנת שכר, תשלום ריבית פיגורים ואף קנס או מאסר.

יחד עם העברת התשלומים,  יש להעביר דווח מקוון לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני או את קרן ההשתלמות. מעסיק שניכה סכומים כלשהם משכר העובד המיועדים לגופים הפיננסים ולא העבירם במועד מבצע עבירה פלילית.

מהן ההשלכות של תשלום הפנסיה באיחור ?

  • מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית. (תשלום הריבית משויך לקופת העובד בגין התשואות שהיו אמורות להצטבר לו, לולא המעסיק היה מפריש בזמן)
  • שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.
  • לא ניתן לבטל בשום אופן חוב ריבית פיגורים בשל העובדה שמדובר בזכויות עובדים. בנוסף יש לציין כי ריבית פיגורים תחול גם על חוב ריבית.

חשוב לדעת

מעסיק שמפסיק להעביר תשלומים עבור עובד מסוים חייב לדווח על הפסקת התשלום ועל הסיבה לכך.

מעסיק אשר העביר לביטוח הפנסיוני או לקרן ההשתלמות סכומים גבוהים מאלה שהיה צריך להעביר, רשאי להגיש בקשה להשבת הסכום שהופקד ביתר.