חובת הפרשה לקרן פנסיה

לקראת השנה החדשה על עובדיך לעדכן שינויים בטופס 101, לחתום ולהחזיר למשרדנו. יש לצרף צילום תעודת זהות של העובד לכל טופס 101. ולמלא טופס "הודעה לעובד - תנאי העסקתו" לכל עובד חדש וכן לכל עובד שתנאי העסקתו שונו.

יש לוודא כי הופרשו כספי הפנסיה משכרם של העובדים ונקלטו בחברות הביטוח בהתאם. ההפרשה לפנסיה הינה לעובדים מעל גיל 21 ולעובדות מעל גיל 20 והינה מיום עבודה ראשון לעובד אשר מגיע עם קופת פנסיה פעילה ולאחר חצי שנת עבודה לעובד ללא קופה.


מעסיק שלא מעביר את הכספים במועד (עד ה 15 לחודש) , יהיה חשוף לתביעות בגין פיצויי הלנת שכר, תשלום ריבית פיגורים ואף קנס או מאסר.

יחד עם העברת התשלומים, יש להעביר דווח מקוון לחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני או את קרן ההשתלמות. מעסיק שניכה סכומים כלשהם משכר העובד המיועדים לגופים הפיננסים ולא העבירם במועד מבצע עבירה פלילית.

מהן ההשלכות של תשלום הפנסיה באיחור ?

מעסיק שלא העביר את הכספים אל הגוף הפנסיוני או לקרן ההשתלמות במועד, חייב לשלם לקופת הגמל ריבית. (תשלום הריבית משויך לקופת העובד בגין התשואות שהיו אמורות להצטבר לו, לולא המעסיק היה מפריש בזמן)

שיעור הריבית הוא שיעור ריבית הפיגורים בשל איחור בהעברת כספים מהמערכת הבנקאית שמפרסם החשב הכללי של מדינת ישראל מזמן לזמן.

לא ניתן לבטל בשום אופן חוב ריבית פיגורים בשל העובדה שמדובר בזכויות עובדים. בנוסף יש לציין כי ריבית פיגורים תחול גם על חוב ריבית.

חשוב לדעת

מעסיק שמפסיק להעביר תשלומים עבור עובד מסוים חייב לדווח על הפסקת התשלום ועל הסיבה לכך.

מעסיק אשר העביר לביטוח הפנסיוני או לקרן ההשתלמות סכומים גבוהים מאלה שהיה צריך להעביר, רשאי להגיש בקשה להשבת הסכום שהופקד ביתר.