הלוואה לעובדים או לבעלי שליטה - ריבית לפי סעיף 3 (ט') לפקודת מס הכנסה

אדם אשר קיבל הלוואה בריבית מוטבת, ללא ריבית או בריבית הנמוכה מהשיעור שנקבע בתקנות מס הכנסה( קביעת שיעור הריבית), התשמ"ה - 1985, יראו את ההפרש בין הריבית המוטבת, לבין הריבית בתקנות כהכנסה בידיו. הסעיף חל על הלוואות שקיבל בעל השליטה מחברה שבשליטתו, וכן על הלוואות שניתנו לעובדים בקשר ליחסי עובד ומעביד וההלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים.

סכום ההלוואה

תוקף

שיעור ריבית והצמדה

עד 7,800 ₪

בשנת 2019

מדד המחירים לצרכן בלבד

מעל 7,800 ₪

בשנת 2019

ריבית 3.41% ללא הצמדה

שיעור הריבית מעודכנים אחת לשנה.

בתיקון סעיף 3 לפקודה, נוסף סעיף (ט1) – במסגרת חוק התייעלות כלכלית 2017-2018 המכונה "חוק ההסדרים" פורסם החוק למיסוי בעל מניות מהותי בחברה (החזקה של 10% ומעלה) בה משכו כספים של מעל ל -100 אלף, ₪ הוא או קרובו, או במקרה של העמדת נכס של חברה לשימושו או לשימוש קרובו (כגון דירה בבעלות החברה לשימוש פרטי), לרבות הלוואה או מזומנים או שווה מזומנים שהחברה בעמידה כבטוחה להלוואה שבעל המניות נטל.

את המשיכות יראו כהכנסתו של בעל המניות מעסק, משלוח יד מהעבודה, דיבידנד או הכנסה אחרת בהתאם לנסיבות המקרה, בתום שנת המס שלאחר השנה שבה נמשכו הכספים או בתום שנת המס שבה הועמד נכס לשימוש כאמור.

  • כספים שהושבו בתוך 90 ימים ממועד המשיכה, יראו אותם כאלו לא נמשכו, עד גובה הסכום שהושב.
  • כספים שהושבו כאמור בפסקה 1 ונמשכו מחדש בתוך שנתיים ממועד ההשבה, יראו אותם כאילו לא הושבו, עד גובה סכום שנמשך מחדש.
  • נכס השייך למלאי עסקי של החברה, אשר הועמד לשימושו של בעל מניות מהותי לתקופה שאינה עולה על 30 ימים, יראו אותו כאילו לא הועמד לשימושו.

 

שימו לב כי פרסומים מהימים האחרונים מעלים כי רשות המיסים החלה לזמן בעלי שליטה שיש להם משיכת בעלים שלא דווחו, לחקירות בנושא. אנא התייחסו לנושא זה בכובד ראש.

החוק מתייחס לערבות /בטוחה שהעמידה החברה להתחייבות שנטל בעל המניות (כגון הלוואת back to back) כמשיכה של בעל המניות והוראות סעיף 3ט(1) חלות על ערבות זו.

במידה ומקרה זה רלוונטי אליכם, יש לפנות למשרדינו ליעוץ פרטני.