החוק לצמצום השימוש במזומן ואכיפתו על ידי רשות המסים- כל מה שחשוב לדעת

 

חוק המזומן, או "החוק להגבלת השימוש במזומן", הוא חוק שנועד לצמצם פשיעה כלכלית (כמו הלבנת הון, העלמות מס, מימון טרור וכדו') באמצעות הגבלת היקף השימוש המותר במזומנים במסגרת עסקאות שונות. עיקרי החוק כוללים איסור על תשלום במזומן בהיקף העולה על:

 • 11,000 ₪  או עד 10% מגובה העסקה (הנמוך מהשניים) בעסקאות בהן אחד הצדדים הוא בעל עסק.
 • 50,000 ₪ או עד 10% מגובה העסקה (הנמוך מהשניים) בעסקאות בין אנשים פרטיים (לרבות מתנות).
 • 55,000 ₪ או עד 10% מגובה העסקה (הנמוך מהשניים) בעסקאות בהן אחד הצדדים הוא תייר.

כמו כן, החוק קובע כללים לביצוע תשלומים בהמחאות או בעסקאות מתמשכות, מחייב תיעוד של אמצעי התשלום, אוסר על פיצול עסקאות וכן מטיל סנקציות ברורות על המפרים. לצד האמור, מגבלות החוק אינן חלות על העברת מזומנים בין בני משפחה קרובים*.

אדם שימצא כי הפר את החוק מסתכן בעבירה פלילית אשר יכולה להוביל לעיצומים כספיים, קנסות מנהליים ואף מאסר וזאת בהתאם לחומרת ההפרה.

במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן התשע"ח- 2018, נכנס לתוקף נוהל המשמש לאכיפה ואיתור הפרת החוק על ידי ממונים מטעם רשות המסים. במסגרת עבודתם של הממונים, נערכות ביקורות אצל עסקים רבים על מנת לבחון עמידה בהוראות החוק לצמצום השימוש במזומן ולאיתור הפרות החוק בידי בעלי עסקים, עורכי דין או רואי חשבון במסגרת "מתן שירות עסקי" ללקוח.

הממונים מוסמכים לערוך ביקורת לבחינת עמידה בהוראות החוק לצמצום המזומן ולבצע בדיקות בספרי העסק לגבי עסקאות שנחתמו החל מיום 1.1.19, וכן בהתייחס לעסקאות מתמשכות לקבלת שירות או עסקת שכירות (גם אם הן נחתמו קודם ליום 1.1.19, כל עוד הן מתמשכות ביום 1.1.2019 ואילך).

במהלך הביקורת בבית העסק, יבדוק הממונה בקופה או בכל מקום בעסק שמצויים בו כספים או שיקים של העסק וכן בדפי הבנק של חשבון הבנק הנוגע לעסק, בספר הזמנות/ הצעות מחיר/ תעודות משלוח /חוזים בין בית העסק לגורמים אחרים להם משולמים או מהם מתקבלים תשלומים. זאת על מנת לאתר את כל המקרים בהם מחיר העסקה עולה על 11,000 ₪ ולבחון עמידה בהוראות החוק לגבי תשלום במזומן. לצורך כך, יבקש הממונה פרטים לגבי העסקה, כגון:

 • פרטים בנוגע למחיר העסקה,
 • מהי התמורה הכוללת שהצדדים הסכימו עליה, לרבות מע"מ, מס קנייה ובלו,
 • האם נכללו בעסקה הוצאות נלוות שסוכמו בין הצדדים (הוצאות אלו מהוות חלק ממחיר העסקה כהגדרתה לעיל),
 • מהו התשלום התקופתי שיש לשלמו בעסקה מתמשכת לקבלת שירות, וכיו"ב,
 • פרטים בנוגע למהות העסקה - האם מדובר על מכירת נכס או מכירת כמה נכסים שהוסכם על מכירתם בעת ובעונה אחת,
 • האם מדובר על מתן שירות, עסקה מתמשכת לקבלת שירות, שכירות, וכיו"ב,
 • פרטים בנוגע לזהות הצדדים לעסקה - האם מדובר בעסקה בין עוסקים או מול אדם שאינו עוסק, האם הצדדים לעסקה קרובי משפחה*,
 • ככל שנטען על ידי העוסק שאין מדובר בתושבי ישראל, יש לבדוק האם מעורבים בעסקה תושב האזור או תושב שטחי הרשות הפלסטינית שאינם אזרחי ישראל או תייר (לגבי תייר- תקרת הסכום לתשלום במזומן לעוסק גבוהה פי חמישה).

בכל הנוגע לתשלום/ תקבול שכר עבודה, הממונה יבדוק את המקרים בהם שכר העבודה ברוטו (לרבות כל רכיבי השכר הנלווים לשכר) עולה על 11,000 ₪ ויוודא שבמקרים אלו לא שולם או התקבל תשלום במזומן בכל סכום שהוא (גם כאשר מדובר בתשלום עבור שכר לקרוב משפחה*).

במקרים בהם התקבלה או ניתנה הלוואה, או ניתנה תרומה (או התקבלה תרומה, במקרה של גוף המקבל תרומות לפי אופיו) בסכום העולה על 11,000 ₪, הממונה יבדוק אם שולם או התקבל סכום במזומן מעל התקרה המותרת בחוק. במקרה של מתן או קבלת הלוואה, הממונה יוודא כי מועד הסכם ההלוואה הוא מיום תחילת החוק ואילך, וכי לא מדובר בהלוואה שנותן גוף פיננסי מפוקח, שהחוק אינו חל לגביה.

במסגרת הביקורת, הממונה יבחן האם קיימות אינדיקציות לכך שבוצע מעשה מרמה במטרה להתחמק מהמגבלות בחוק לגבי תשלום או תקבול במזומן, לרבות פיצול במרמה של עסקה, שכר עבודה, תרומה, הלוואה או מתנה או רישום פרטים כוזבים בהיסטוריית תיעוד העסקאות. כך למשל, הממונה יבדוק עסקאות בין צדדים אשר ביצעו יותר מעסקה אחת בפרקי זמן קצרים, ויבחן אם קיימות אינדיקציות לביצוע עסקה שפוצלה ליותר מעסקה אחת.

*"קרוב משפחה"-בן ‏זוג, ‏לרבות ‏ידוע ‏או ‏ידועה ‏בציבור, ‏הורה, ‏בן, ‏בת, ‏אח, ‏אחות, ‏גיס/ה, דוד/ה, אחיין/ית, חותן/ת, חם/ה, חתן, כלה, נכד/ה, בני ובנות דודים. ‏הגדרה‏ זו‏ תקפה ‏גם‏ לגבי ‏קירבה‏ משפחתית ‏חורגת ‏וקירבה ‏משפחתית‏ שנוצרה‏ עקב‏ אימוץ.

אנו מביאים בפניכם מידע זה על מנת שתלמדו את מגבלות החוק ותוכלו לפעול בהתאם. המידע לקוח מתוך חוזר פנימי של מס הכנסה אשר פורסם לאחרונה לציבור, ומיועד למבקרי שטח מטעמם. ("נוהל 1/2021 החוק לצמצום השימוש במזומן – איתור הפרה על ידי בעלי סמכות כ"ממונה").