אושרה סופית בכנסת החקיקה בנושא חובת הדיווח המקוון (הדיווח המפורט) למע"מ לשנת 2014:

חייבים בדיווח מקוון:

1.  עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 2,000,000 ₪  וחייב בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון.

 בשותפות או באיחוד עוסקים, יחול האמור לעיל על דיווחי השותפות או האיחוד, אם אחד  השותפים או העוסקים באיחוד מקיים את התנאים דלעיל.

2.  עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על 2,500,000 ₪. שחלה עליו חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות.

3.  מלכ"ר אשר מחזורו השנתי עולה על 20 מיליון ₪.

4.  מוסד כספי אשר מחזורו השנתי עולה על 4 מיליון ₪.

ההוראות יחולו מיום 1.3.2014, כך שעוסק שמחזור עסקאותיו הוא בין 2,000,000 ל-2,500,000 ₪ ואשר חייב  בהכנת מאזן ובמינוי רואה חשבון, יחויב בדיווח המפורט רק החל מהדיווח לחודש מרץ 2014.

לצורך קבלת מענה על בירורים בעניין ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים, שמספרו 4954* (*מסים), או 02-5656400.  

כמו כן ניתן לפנות למשרדנו דרך טופס צור קשר או בטלפון: 02-6515222